De personliga planeterna

Personligheten

     ”De tänkande planeterna”, Solen, Merkurius och Vulkanus, tillhör de personliga planeterna och skapar det personliga livet. De skapande planeterna, Venus, Jorden, Månen och Mars stödjer deras inflytande


Tankens kraft

     Solen är en kraft som helt styr oss som individer. De andra planeterna bara så att säga hjälper Solen att agera i världen som självständig individ tillsammans med andra människor, i det sociala och i det vardagliga. Symboliskt döljer Solen det lilla barnet inom oss som söker efter grundtrygghet. Denna grundtrygghet är mycket beroende av individens omgivning och formas redan av det sociala mönstret som finns runt individen vid födseln. Därför blir de energier som finns runt individen viktiga och just årstidens ”sinnesstämning” styr människor kanske mer än vad vi tror. Även om solens inflytande är betydligt med komplicerat än årstidens mönster så är det detta mönster jag främst tar upp i horoskopet eftersom det är lätt att förstå.

   Soltecknet är en stor del av din personlighet precis som solen är avgörande för solsystemet. Ditt soltecken är benämningen på det område eller tid på året då du föddes. Det är i huvudsak hur människor är mot varandra vid just den tidpunkt då du föddes som präglar hela din karaktär under hela ditt liv. Därför kommer min beskrivning av ditt soltecken främst utgå från det sociala mönster som präglar just din födelsemånad. Den traditionella astrologin tilldelar tecknen en mängd egenskaper som för det mesta stämmer men ofta inte. Den beskrivning av tecknets månad nedan kan därför i grunden översättas som personliga egenskaper för dig som är född under månaden.

     Förutom solens inflytande som styr mycket av ditt sätt att tänka så finns ytterligare två mönster som har en liknande funktion. Ett är livslinjen där varje tecken representerar 6 år och ett är dygnets timmar där varje tecken representerar 2 timmar. Som ni kommer att upptäcka har både livslinjen och dygnets timmar egenskaper som liknar soltecknets som utgår från födelsemånaden. Om Solen skapar grundtrygghet i livet så skapar Merkurius en mental medvetenhet utifrån livet som en livslinje. Detta inflytande ger förnuftigt och logiskt förhållande till omgivningen och drivkraften att uppnå något.

     Som en motsats till Merkurius mentala och vardagliga aktivitet så finns Vulkanus andliga impuls. Invävd i Solens sociala mönster och av Merkurius omständigheter i livet som hindrar människan från att vara i den känsla som hon längtar efter. Impulsen är en känsla av att bara vara och att i ett totalt tillstånd av frid känna sig omfamnad av en universell trygghet. För att en människa skall kunna känna detta tillstånd mer än tillfälligt måste alla omständigheter runt henne vara i total harmoni eller att hon ej det minsta påverkas av dem. Därför skapar Vulkanus konflikter i en människas liv för hon måste befria sig från det störande inflytandet som omgivningen utgör för att uppleva det hon inners inne vill. Därför är också Vulkanus beskriven som ensamhetens planet för upplevelsen av impulsen måste avvisa allt yttre inflytande. Du kan leva ihop med människor socialt men kan inte tillåta dem att påverka det stilla sinne som Vulkanus kräver för att framkalla impulsen. Därför beskriver jag Vulkanus inflytande som just att vara i sin tid eller i sitt klockslag.


Livets bevarare - Venus

     Venus inflytande gör att individen ser en vision om hur livet skall vara för att skapa tillfredställelse och lycka i livet. Hur ser livet ut när Venus målar upp sin vision är en fråga som jag skall försöka besvara. Tre delar kan observeras som speglar venus inflytande på den enskilda individen. Första delen är det rum som människan är i för att skapa tillfredställelse i livet. Ett vackert rum eller ett liv som bejakar hennes vilja och behov känslomässiga välbefinnande Oavsett om det finns andra människor i rummet är hon så att säga själv i det. Det är livet som räknas och aldrig enskilda personer. Detta är paradoxalt för det är just andra personer som ofta är föremål för visionen och ofta drömmen om förening med den älskade. Men det är lyckan Venus söker i kärlek eller trygghet inte enskilda personer. Det är ett lyckans rum som hon kan vara i och leva sitt liv. Andra delen är ett sätt att skydda visionen och sig själv från den yttre världen. Det är själens sätt att säga nej till människor eller omständigheter som inte motsvarar dess krav om liv i den väckt genom agg som Saturnus avvisande är. Jag skall beskriva detta senare. Det är ofta ett avvisande som skapar rörelse och dynamik och som speglar olikheter. Avvisandet har också ofta som syfte att väcka intresse från omgivningen för det är avvisande som attraherar och leder till förening. Den tredje delen beskriver Venus när människan är uppslukad av livet och lever det. Detta sker när attraktionen är fullbordad eller när hon inte finner något intresse i attraktion längre. När all rörelse framåt i livet är mättat och hon vill uppleva det fullbordat eller genom besvikelse inte ser någon annan tröst än att sjunka ner i sin egen Venus- sida.


Inne i stugvärmen med jorden och Månen

     Jorden och Månen markerar det som är skapat och låter oss se detta. Fastän vi lever ihop uppfattar alla människor den materiella verkligheten olika. Vi har alla olika glasögon och ser nästan bara det som vi har skapat, inom oss och i det yttre. Mycket bygger på våra värderingar och i vilket område i livet vi har agerat och arbetat och vad vårt känsloliv eller instinkt säger till oss.

      Husen representerar Jorden och beskriver inom vilket område vi agerar, på vilken plats i medvetandet som vi skapar det vi vill ha. Man kan enkelt säga att jag (Solen och planeterna) är på ett speciellt sätt (tecknen) och agerar inom ett speciellt område (husen). Dessa hus beskriver Tibetanen som ”själens fängelse och dess begränsningar”. Husen är det ställe som vi ser i det materiella livet och som vi agerar inom. Det hus som Solen är placerad i är det område som vi ser och känner oss trygga inom. Man kan säga att husen är det yttre livets begränsningar och trygghet men också det ställe där människan agerar och skapar sig själv möjligheter. För att förstå husen skall jag försöka utveckla känslan i förhållande till Solen något. Solen och de tänkande planeterna är de energierna som personligheten identifierar sig med, det inflytande som säger ”jag är”. Husen skulle man kunna säga är en mycket stark blockering i detta medvetande som säger vad som är riktigt, vad jag bör tänka på och vad som skall värderas i livet. Det är husen som säger om den egna hälsan är viktig eller självständigheten eller relationer eller karriären osv.

     Månen styr den fysiska formen och gör att vi reagerar känslomässigt på det yttre livet och är som jag tror det enda inflytandet som inte är miljömässigt eller ärftligt betingat. Månens inflytande härstammar från vårt förflutna och kan vara förklaringen till att vissa barn faller ur ramarna fast de haft en till synes bra barndom och uppfostran. Månens inflytande känns tryggt för dess inflytande är som ett svart hål som skänker trygghet. Inflytandet från månen låter människan sjunka ner i dess teckenplacerings känslomässiga välbefinnande dvs. det som finns under ytan. Det är viktigt att tänka på att Månens inflytande utgår från dess energier som de tänkande planeterna i sin tur absorberar och tar hand om. Om människan inte förstått att dessa energier är en del av henne själv kommer hon att se andra som utstrålar dessa. Man kan också säga att Månens ”hål” absorberar och attraherar just de energier som den representerar från omgivningen. Detta omgivningens agerande svarar sedan de egna tänkande planeterna på negativt eller positivt men oavsett om hon uppfattar denna sida som låg eller inte så känns den alltid syndigt attraktiv. När hon insett att energin är en del av henne själv kan hon hantera den på ett annat sätt och tillslut frigöra sig från dess inflytande.


Individens motor och beskyddare - Mars

     Mars är den del som vill att ”jag” skall passa in, få uppmärksamhet, få känna glädje och överhuvudtaget få ta del av det yttre livet. De andra personliga planeterna ser omgivningen och det yttre livet som sitt eget. Gruppen är till exempel en ägodel som Oxen kan använda sig av för att känna sig trygg och kunna leva sitt liv med hjälp av. Styrd av Mars ser individen inte omgivningen som en del av den själv eller något den kan känna sig trygg igenom ägande. Den separerar sig ifrån den och ser sig själv som en separat person. Mars har däremot en stark kontakt med omgivningen och det som driver den är just viljan att förena sig med de människor eller omständigheter som finns ”där ute”. Mars är utåtriktad i sitt beteende men också mottagande. Den känner av Uranus inflytande eller samhällets energier och sociala mönster. Det är när den egna personen blir kränkt eller förlorar sin känsla av trygghet som den framträder och får en mer dominerande roll. Om människan förlorar den roll den haft tidigare i en position eller som en del av någonting börjar den på nytt bygga med hjälp av Mars inflytande. Individen ger sig ut utanför det egna livet för att skapa någonting annat. Om det egna livet blir attackerat utifrån av omständigheter eller människor som inte är välkomna så försvarar Mars livet och de som finns i det. När det gäller det manliga och kvinnliga och sexualiteten har Mars och Venus en framträdande roll. Mars ser sig själv separerad från omgivningen och vill förena sig och knyta till sig det som tillfredställer den och ger personligheten trygghet. Mars ser sig själv och vill hävda sig själv i mångfalden. Venus vill attrahera det liv som den vill bygga. I dessa beteenden ser ni det kvinnliga och manliga och hur kvinnan attraherar och hur mannen förför. Jag brukar dela in Mars skapande arbete i två delar i tecknen när jag ställer ett horoskop. Det ena är när självbevarelsedriften blir så att säga inkopplad. Det andra är när Mars agerar i livet och möter Uranus. Agerandet är ungefär samma men skiljer sig något i nyanserna.