De sociala planeternaIndividen i gruppen och kärleken

     De sociala planeterna, Jupiter och Saturnus, styr vår individuella roll i samhället eller i det sociala sammanhanget. Jupiters inflytande ger en känsla av att vi som individer kan agera fritt i det sociala rummet medan Saturnus inflytande ger gruppen en känsla av att kunna styra individen. Symbolerna för planeterna som är en kombination av ett halvt hjärta och ett kors beskriver denna känsla. Det halva hjärtat symboliserar viljan att förena sig med sin omgivning medan korset är det sociala eller den tunga vardagen. Jupiters halva hjärta och vilja till förening är placerad över korset medan Saturnus halva hjärta är placerad under korset.

     Saturnus placerar in den enskilde individen i ett energimönster där varje individ har sin speciella energi. Denna energi bildar en helhet tillsammans med alla andra individers energier. Den individuella energin uppfattar omgivningen som förväntar sig att individen agerar på ett sätt som motsvarar denna specifika energi. Om individen inte agerar utifrån sin individuella energi blir omgivningen förvirrad och kanske avvisande. Om en individ med t.ex. en saturnusenergi som ger en utstrålning som kan tolkas som stabilitet och kyla istället uttrycker värme och omhändertagande skapas ofta begränsningar för individen. Om vi tolkar energin från Saturnus som en färg från färgskalan kan vi se de tolv astrologiska tecknen med en utstrålning som representerar alla färger. En frihetsälskande skytt som har förklaring till det mesta kan skapa förvirring hos sin omgivning om hon utstrålar den röd-rosa fisk energin från Saturnus – en energi som ger en förväntan om förståelse och ett passivt omhändertagande.

     Jupiter ger individen en speciell ton på den musikaliska skalan. Denna skala uttrycker en resa genom moll och dur och för den enskilda individen ett specifikt förhållningssätt när det gäller att förena sig med sin omgivning. Beroende på Jupiters teckenplacering så vill individen frigöra sig från förening med människor eller förena sig med dem. Oavsett vilket ger Jupiters inflytande en känsla av möjligheter. Eftersom Saturnus inflytande ofta är dolt för den enskilda människan så är det för det mesta Jupiter som styr det sociala agerandet. I kollektivistiska kulturer som i Kina där det sociala och kollektiva ofta är viktigare än de enskilda individerna så utgår man från just Jupiter.

     Att Förena sig med sin omgivning och med andra individer, i kärlek eller som vän är en mycket viktig del av en människas liv. Det är detta tema som styr Jupiters inflytande hos individen. Som de flesta känner till är det inte enkelt att skapa kontakter och få dem att fungera som man vill, och det är heller inte planen. Viljan till förening står oavbrutet i konflikt med viljan till frihet. Om jag attraheras av någon så agerar jag på ett speciellt sätt och det gör den jag är attraherad av också. Detta skapar en dynamik där jag lär mig att förhålla mig på ett speciellt sätt till omgivningen. Beroende på erfarenheter så kan en mängd möjliga förhållningssätt skapas som är olika kombinationer av avvisande, kontaktsökande och olika knep för att få andra ”på fall” eller attraherad av just mig. Eftersom precis alla människor vill förena sig men har olika metoder uppnår individerna sällan den förening de vill ha. Här skapas den känsla av frihet och möjligheter som Jupiter främst anses representera. Det känslomässiga spelet får aldrig den enskilde individen på fall utan stärker den och gör den mer självständig. Målet är därför inte att tillfredställa individernas vilja till förening utan istället göra individen fri med en egen strävan. Dynamiken med andra människor gör också att individen alltid är förenad i tanke och känsla med en mängd medmänniskor.

     Jupiter kan förresten även liknas vid individen som företag. Det kanske är detta synsätt som kineser har som speciellt utgår från Jupiter som astrologiskt vägledande. Saturnus kan liknas vid marknaden för ett företag. Företagets Saturnus blir därför den energi som företaget kan använda i sitt arbete i det totala spektrumet av energier. Detta är företagets marknadsandel. Jupiter och Saturnus är delvis analog med Solen och Månen. Saturnus är trygghetsskapande medan Jupiter är aktiv och styr tanken.