De yttre planeterna


Ett samhälle med känslor och undermedvetande

     De yttre planeterna, Uranus, Neptunus och pluto, kan ses som individen i samhället eller som samhället för individen. Man kan därför till viss del utgå från sociologin och samhällsvetenskap för att tolka dessa planeters inflytande. Uranus och Neptunus inflytande kan beskrivas utifrån två olika perspektiv som är beskrivna i sociologin nämligen som den lilla människan i samhället och som samhället som ett hav av människor.
     Det organiserade sammanhanget, samhällets ytstruktur, följer en bestämd utveckling som vi kan tolka genom att studera Uranus vandring genom tecknen. Om vi studerar det som media främst värderar hos de enskilda individerna under olika perioder kan man se Uranus teckeninflytande. På 80-talet var det skytten som hade det största inflytandet och vi såg människor som värderade den självständiga strävan mot framgång i en positiv och ganska bekymmersfri anda. På 90-talet skapade Stenbockens inflytande inledningsvis oro och stagnation i samhället som sedan, för individen, övergick i en stark vilja att göra karriär i samhället. Nu i slutet av 2000-talets första decennium har Fiskarna lagt betoningen i samhället på social rättvisa och hänsynstagande till mänskliga relationer. Kort sagt, den samhällsstruktur, och hur individerna är i denna, som mötte individen vid födelsen och framåt kommer individen att utgå ifrån resten av livet. Därför kommer individen under livets gång uppleva samhället som positivt eller negativ beroende på hur samhället är i förhållande till hur samhället var när individen föddes.

     Den känslomässiga energi som samhället och människorna i samhället använder sig av kan liknas vid Neptunus teckeninflytande. Om Uranus är båten så kan havet liknas vid Neptunus. Energin gör att vi stimuleras i samhället och är den källa av energi vi kan ösa ur för att bygga samhället. För den enskilda individen handlar detta inflytande om att få sin del av ”kakan” i livet tillsammans och i förhållande till omgivningen. Ingen vill simma omkring i ett hav av känslomässiga kvaliteter utan skapa något i samhället. De som t.ex. är födda på sextiotalet har en stark tro på sin egen styrka som individer och kan bl.a. använda denna tro på sig själv till att skapa sig positioner i samhället medan de födda på sjuttiotalet kan betona sin egen självständighet och känsla av oberoende. I detta oorganiserade hav av människor gäller det som individ att genom sina egna kvaliteter attrahera en omgivning och bli uppskattad bekräftad.

     Pluto, den yttersta planeten, har ett inflytande som är svårt att förstå och också svårt att förklara. Pluto styr mycket av de drifter och begär som vi inte vill erkänna att vi har men som skapar stimulans och grundtrygghet för individerna i samhället. På ytan ser vi det som sex, våld och mycket av den ondska som finns i samhället. Detta kanske kan förklara varför det mesta av det som visas i tv är våldsbetonat när vi i övrigt betonar ett gott och rättvist samhälle eller varför vi väljer en partner som vi attraheras av men som inte är bra för oss.  Detta dödens rike vill ingen enskild människa möta i det verkliga livet och en direkt tolkning av detta inflytande i horoskopet kan nog endast hjälpa en individ i djup kris. Detta bl.a. eftersom upplevelsen av Plutos inflytande i det vardagliga livet känns så mörkt att en djup kris blir oundvikligt – annars skulle vi aldrig erkänna sambandet.