torsdag 19 maj 2011

Oxen - några karaktärsegenskaper

Nu kan ni läsa lite om Oxens egenskaper på min hemsida. Här kommer en sammanfattning och några bilder på just kända Oxar.

Alexander Rybak
Möjligheter för sig själv i det sociala är viktigt för en Oxe. Att ha vänner som har gemensamma intressen och som stödjer en i livet är också viktigt. Just nätverket runt individen och en stabil vardag med fasta ramar är något Oxen bygger och upprätthåller. Oxen fastnar ofta inte i relationskänslor som till exempel en Fisk kan göra utan är tvärtom ofta ett stöd för andra genom sin distans till just relationer.

Anja Pärson
 Det är rollen i nätverket som istället kan ställa till problem, att bli respekterad och få vara med på lika villkor som andra, att få sin vilja fram och få inflytande över de vardagliga omständigheterna och att själv vara det stabila centrumet över den närmaste gruppen. Oxen är ofta konservativ när det gäller just de vardagliga och sociala ramarna i livet.

Björn Ranelid
 I början av Oxen leker individen med sina kompisar och i slutet är dom tillsammans - två olika perspektiv. Det som hindrar individen från att känna innanförskap är enskilda individer som inte släpper in eller inte vill vara med Oxen.

Bono
 I början av Oxen finns en stark tro på den egna styrkan socialt. Den ser sig som en stabil kärna som vet vad som skall gälla i livet. Den hugger av enskilda individer som går sin egen väg och som kanske egentligen inte vill vara delaktig i Oxens liv och aktiviteter, den krusar inte sin omgivning, utan kan tvärt om framstå som ganska stolt.

David Beckham
 I slutet av Oxen är beroendet av det sociala nätverket så starkt, av att vara delaktig och med i sammanhanget så viktigt, att den egna individuella strävan bort från andra människor helt blir åsidosatt. Individen är fri från bundenhet när det gäller känslomässigt från andra och har ofta ett rikt socialt liv med mycket stimulans från omgivningen, men utgår inte från sig själv som person utan från den yttre omgivningen. Den vardagliga stabilitet som Lejonet har under ytan har Oxen bara på ytan. Under ytan finns istället en social rörlighet och ofta intellektuell aktivitet som skapar social iakttagelseförmåga och smarthet.

Nanne Grönvall
 När Oxen går över i Tvillingarna har individen symboliskt avvisat självhävdande personliga drag hos andra till den grad att individen känner sig ensam. Den står bara i en ström av intryck och social rörlighet utan några direkta känslomässiga personliga kontaktpunkter. När individen går över till Tvillingarna öppnar den upp för kommunikation och öppenhet inför enskilda individer. Den vill kompensera för det bristande personliga bejakandet i Oxen.

Jay smith
 Man kan säga att gruppen, eller livet, har gynnat Oxen. Därför stödjer den sammanhanget i livet. Denna föreställning om hur livet eller gruppen runt individen skall vara skiljer sig beroende på Oxens värderingar och synsätt. Därför kan synen på hur just detta liv skall se ut skilja sig mycket mellan olika Oxar. Det som däremot missgynnar Oxen är enskilda självständiga individer. Det finns alltid en växelverkan mellan gruppen och individen och mellan samhörighet i ett sammanhang och den självständiga strävan. När individer gör lite som de vill kan Oxens stabila ramar bli åsidosatta.

Därför finns det en brist på förståelse när individer i omgivningen inte upprätthåller Oxens ramar och att just dessa ramar kanske har missgynnat dessa individer. Om inte ramar upprätthålls, hur bra och ädla de än är, så blir det ju negativa konsekvenser av något slag som den gruppcentrerade riktar mot individerna. Det kan vara allt från regelrätta straff till en negativ blick. Det är dessa negativa konsekvenser som den individualistiskt centrerade individen värjer sig emot och att någon annan individ kan ta sig friheten att verkställa straff.  .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar